PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 1. Chức năng nhiệm vụ:

Giúp Hiệu trưởng quản lý tổ chức thực hiện các mặt công tác sau

 • Quản lý công tác tài chính, lập kế hoạch thu - chi hàng quý, hàng năm của trường;
 • Tổ chức kiểm tra các khoản thu và việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị, tài sản nhà trường;
 • Lập quyết toán hàng quý, hàng năm theo đúng quy định về chế độ Kế toán - Tài chính nhà nước;
 • Công tác kế toán vật tư, công tác kho vật tư hàng hóa và các hoạt động đào tạo kết hợp lao động sản xuất của trường;
 • Tham mưu giúp lãnh đạo trong chế độ chi tiêu tài chính;
 • Tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.
 1. Cơ cấu tổ chức
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Email
1 ThS. Nông Thị Vân Trưởng phòng   ntvan@hftc.edu.vn
2 Trần Minh Trang Giáo viên - Nhân viên   tmtrang@hftc.edu.vn
3 Trịnh Thị Hường Nhân viên   tthuong@hftc.edu.vn
4 Phan Trung Kiệt Nhân viên   ptkiet@hftc.edu.vn

 

 1. Hình ảnh hoạt động: một số hình ảnh giới thiệu về phòng

 1. Địa chỉ liên lạc:
  • Phòng Tài chính - Kế toán - Trường Trung Cấp Công Nghệ Lương Thực -Thực Phẩm
  • 296 Lưu Hữu Phước Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. 
  • Điện thoại: 08.38756636
  • Email: taichinh@hftc.edu.vn 
  • Website: http://www.hftc.edu.vn