• Phòng đào tạo
Đang online 2
 
 
Tổng truy cập 1,820,512

  PHÒNG ĐÀO TẠO

            1.    Chức năng nhiệm vụ:

Giúp Hiệu trưởng quản lý và t chức thực hiện các mặt công tác sau:

  Xác định mục tiêu giáo dục, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình đào tạo;

 Thực hiện công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp, làm thủ tục cấp bằng tt nghiệp;

  Xây dựng kế hoạch giảng dạy, tổ chức việc biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu môn học;

  Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng;

  Thư ký Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng khoa học và các Hội đồng đào tạo khác;

  Phụ trách công tác Thư viện;

  Xây dựng kế hoạch thực tập kết hợp với lao động sản xuất, liên kết đào tạo,t chức thực nghiệm, nghiên cứu khoa học công nghệ;

  Thực hiện các công việc giáo vụ, theo dõi, tổng họp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo;

  Kiểm tra các quy trình về đào tạo, thống kê làm báo cáo nội dung đào tạo theo quy định của cơ quan cấp trên và Hiệu trưởng;

  Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.

2.    Quy tc làm việc của Phòng Đào tạo:

  Trưởng phòng (TP) điều hành mọi hoạt động của phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc của phòng được phân công và các vụ việc xảy ra trong phòng.

  Phó trưởng phòng (PP) giúp việc cho TP, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ, nghiệp vụ được TP phân công, trực tiếp chỉ đạo phòng và báo cáo nội dung đã thực hiện khi TP đi vắng.

 Cán bộ nhân viên trong phòng (CBNV) chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của TP và chịu trách nhiệm trước TP về những phần việc được giao.

 Trong trường hợp Hiệu trưởng, Hiệu phó làm việc trực tiếp PP, CBNV của phòng thì PP, CBNV có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, sau đó báo cáo lại với TP.

 Phòng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong nhà trường và các đơn vị tố chức ngoài trường đ thực hiện nhiệm vụ được giao.

  3.    Cơ cấu tổ chức:   

STT  HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
Email
1 Đặng Minh Thiện Trưởng phòng    dmthien@hftc.edu.vn
2 Nguyễn Thị Thu Sâm Phó phòng    nttsam@hftc.edu.vn
3 Đinh Hữu Vũ Giáo viên    dhvu@hftc.edu.vn
4 Hoàng Thị Hải Nhân viên thư viện    hthai@hftc.edu.vn

         4.   Địa chỉ liên lạc:
 

      Phòng  Đào tạo - Trường Trung Cấp Công nghệ Lương thực - Thực phẩm