KẾ HOẠCH THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2016 - 2017

Thứ Năm, 15 Tháng mười hai 2016, 13:54 GMT+7

Quý Thầy, Cô tải tải Quyết định số 3962/QĐ-BNV v/v ban hành Kế hoạch thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước năm 2016 - 2017 và Thông tư số 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Liên kết để tải: http://www.hftc.edu.vn/webapp/en-US/dao-tao/mau-bieu.aspx