Phòng Quản trị - Đời sống

PHÒNG QUẢN TRỊ - ĐỜI SỐNG

1. Chức năng nhiệm vụ:

Giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các mặt công tác sau

 • Lập kế hoạch và thực hiện QĐ của Hiệu trưởng về quản lý, sửa chữa, bảo quản, điều chuyển sử dụng cơ sở vật chất của Trường;
 • Tổ chức thực hiện, quản lý các hoạt động sản xuất, dịch vụ;
 • Tổ chức thực hiện công tác tăng gia SX, khai thác các tiềm năng để cải thiện đời sống của CBGV, HS;
 • Quản lý tổ y tế;
 • Quản lý, điều hành công tác điện, nước;
 • Tổng hợp, đề xuất và thực hiện việc mua sắm các trang thiết bị phục vụ điều kiện làm việc và hoạt động công vụ cơ quan;
 • Chủ động đề xuất, báo cáo thống kê công tác xây dựng cớ bản, sửa chữa chống xuống cấp cơ sở vật chất của Trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Email

1

Nguyễn Minh Vân

Trưởng phòng

nmvan@hftc.edu.vn

2

Nguyễn Ngọc Trân

Phó trưởng phòng

nntran@hftc.edu.vn

3

Nguyễn Thị Lệ Hiền

Nhân viên Y tế

ntlhien@hftc.edu.vn

4

Phạm Văn Cương

Nhân viên

pvcuong@hftc.edu.vn

5

Phạm Ngọc Trị

Nhân viên

pntri@hftc.edu.vn

6

Lê Thị Hương

Nhân viên

lthuong@hftc.edu.vn

7

Nguyễn Thị Tươi

Nhân viên

nttuoi@hftc.edu.vn

3. Địa chỉ liên lạc:

Phòng Quản trị - Đời sống, Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực - Thực phẩm

 • 296 Lưu Hữu Phước Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (028) 39.805.118
 • Email: quantri@hftc.edu.vn