Phòng Hành chính - Tổ chức

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

1. Chức năng nhiệm vụ:

Giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện các mặt công tác sau:

 • Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp; công tác văn thư, lễ tân, khánh tiết, quản lý con dấu của Trường;
 • Tham mưu giúp lãnh đạo trong việc sắp xếp, tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên, CBCNV;
 • Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ;
 • Thường trực Hội đồng thi đua;
 • Quản lý, điều hành tổ xe phục vụ công tác;
 • Quản lý tổ bảo vệ đảm bảo trật tự an toàn nhà trường;
 • Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.
to_chuc


2. Địa chỉ liên lạc:

Phòng hành chính - Tổ chức, Trường Trung Cấp Công Nghệ Lương Thực -Thực Phẩm

 • 296 Lưu Hữu Phước Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (028) 38.756.634
 • Email: hanhchinh@hftc.edu.vn