Phòng chức năng

Phòng Hành chính - Tổ chức

Phòng Đào tạo

Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Quản trị - Đời sống

Phòng Công tác học sinh

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục