Khoa Cơ điện

co_dien

KHOA CƠ ĐIỆN

 1. Chức năng nhiệm vụ:
  • Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình kế hoạch giảng dạy của Trường;
  • Tổ chức thực hiện biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học khi được phân công;
  • Tổ chức thực hiện nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, tổ chức dự giờ giảng và các hoạt động sư phạm;
  • Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với sử dụng, ứng dụng công nghệ vào quá trình đào tạo;
  • Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc bộ phận mình;
  • Quản lỳ, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng, đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch bổ sung, bảo trì trang thiết bị dạy và học, thực hành thực tập;
  • Thực hiện chế độ báo cáo kết quả giáo dục đào tạo định kỳ cho nhà trường theo quy định của Hiệu trưởng;
  • Xây dựng và tổ chức thực hiện Thời khóa biểu cho ngành học, môn học thuộc đơn vị mình phụ trách theo kế hoạch chung của Phòng Đào tạo;
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GV;
  • Chủ động tìm nguồn liên kết đào tạo (cho bậc ĐH, TCCN, DN, hệ B, bồi dưỡng ngắn hạn, kèm cặp nghề...)
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.
 1. Cơ cấu tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Email

1

Trần Châu

Phó trưởng khoa

tchau@hftc.edu.vn

2

Đặng Quốc Việt

PTK.Phụ trách khoa

dqviet@hftc.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Trần Huy Phong

Giáo viên

nthphong@hftc.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Khánh Gia

Giáo viên

nkgia@hftc.edu.vn

5

Sái Văn Tuyến

Giáo viên

svtuyen@hftc.edu.vn

 

 1. Các ngành đào tạo:
 • Bảo trì và sửa chữa thiết bị Cơ khí
 • Điện Công nghiệp và Dân dụng
 • Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
 • Nghề: Tiện, Phay, Bào, Gò, Hàn, Nguội...