Trường Trung cấp Công nghệ
Lương thực - Thực phẩm

là cơ sở đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ trung cấp; sơ cấp; bồi dưỡng, sát hạch nâng bậc nghề với quy mô đào tạo ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, hiện tại đang đào tạo khoảng 1.500 học sinh, bao gồm các ngành, nghề: